Cách nộp đơn xin thiết lập trước tại senmo.vn phòng xử án và bắt đầu cấp giấy phép lái xe